ردیف

رشته

مقطع

سرفصل

1

پرستاري

کارشناسي

دانلود

2

صنايع شيميايي

کارداني

دانلود

3

صنايع شيميايي

کارشناسي ناپيوسته

دانلود

4

مهندسي تکنولوژي نرم افزار

کارشناسي ناپيوسته

دانلود

5

کامپيوتر

کارداني پيوسته

دانلود

6

کامپيوتر

کارداني ناپيوسته

دانلود

7

مکــــــانيک خودرو

کارداني پيوسته

دانلود

8

مهندسي ماشينهاي کشاورزي

کارشناسي ناپيوسته

دانلود

9

ماشينهاي کشاورزي

کارداني پيوسته

دانلود

10

مهندسي تکنولوژي مکانيک خودرو

کارشناسي ناپيوسته

دانلود

11

مکانيسين ماشين هاي کشاورزي

کارداني پيوسته

دانلود

12

مهندسي تکنولوژي عمران عمران

وروديهاي 87 به بعد

کارشناسي ناپيوسته

دانلود

13

مهندسي عمران عمران

وروديهاي 86و85

کارشناسي ناپيوسته

دانلود

14

مهندسي عمران عمران

ورودي90 به بعد

کارشناسي

دانلود

15

مهندسي عمران عمران

(( قديم 144 واحد غير از پيش نيازها))

کارشناسي

دانلود

16

ساختمان(کاردانش ، فني وحرفه اي )

کارداني پيوسته

دانلود

17

عمران (کارهاي عمومي ساختمان )

کارداني نا پيوسته

دانلود

18

مهندسي ساختمان

کارشناسي ناپيوسته

دانلود

19

مهندسي عمران آب

کارشناسي

دانلود

20

مهندسي عمران سازه

کارشناسي

دانلود

21

مهندسي عمران خاک

کارشناسي

دانلود

22

مهندسي عمران راه

کارشناسي

دانلود

23

مهندسي اجرائي عمران

وروديهاي 91 به بعد

کارشناسي ناپيوسته

دانلود

24

حسابداري

کارداني ناپيوسته

دانلود

25

حسابداري

کارداني پيوسته

دانلود

26

حسابداري

کارشناسي ناپيوسته

دانلود

27

مديريت بازرگاني

کارشناسي

                دانلود              

28

مدیریت مالی

کارشناسي

                دانلود              

29

مکانيزاسيون

کارشناسي ارشد

دانلود

30

مکانيک بيوسيستم

کارشناسي ارشد

دانلود

31

عمران

کارشناسي ارشد

سرفصل جديد

چارت پيشنهادي گروه

32

مهندسی کشاورزی- شناسایی و مبارزه با علفهای هرز

کارشناسي ارشد

دانلود

33

مهندسی کشاورزی- زراعت

کارشناسي ارشد

دانلود

34

زبان و ادبیات فارسی

کارشناسي ارشد

دانلود

35

مکاترونیک

کارشناسي ارشد

دانلود

36

هوش مصنوعی

کارشناسي ارشد

              دانلود             

37

زبان و ادبیات فارسی

دکتری

              دانلود             

38

مکانیک بیوسیستم

دکتری

              دانلود             

39

برق الکتروتکنیک(فنی وحرفه ای-هنرستان)

کاردانی پیوسته

دانلود

40

برق-الکتروتکنیک(کار و دانش)

کاردانی پیوسته

دانلود

41

برق-الکتروتکنیک(تکنولوژی برق قدرت)

کارشناسی ناپیوسته

دانلود