تقویم آموزشی نیمسال تابستان سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

انتخاب واحد ﺷﻨﺒـﻪ 16 تیر تا پنج شنبه 21 تیر 97
شروع كلاسها شنبه 23 تیر ماه 97
حذف و اضافه -
پایان کلاس ها ﭘﻨـﺞ ﺷﻨﺒـﻪ 1 شهریور ﻣﺎه ۹۷
امتحانات پایانی شنبه 3 شهریور تا پنج شنبه 8 شهریور ۹۷

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

انتخاب واحد ﺷﻨﺒـﻪ ۷ بهمن تا پنج شنبه ۱۲ بهمن ۹۶
شروع كلاسها شنبه ۱۴ بهمن ماه ۹۶
حذف و اضافه شنبه ۲۸ بهمن تا پنج شنبه ۳ اسفند ۹۶
پایان کلاس ها ﭘﻨـﺞ ﺷﻨﺒـﻪ ۲۴ خرداد ﻣﺎه ۹۷
امتحانات پایانی یکشنبه ۲۷ خرداد تا پنج شنبه ۷ تیر ۹۷

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

انتخاب واحد یکشنبه 12 شهریور تا چهارشنبه 22 شهریور ۹۶
شروع كلاسها شنبه 25 شهریور ماه ۹۶
حذف و اضافه دوشنبه 10 مهر تا پنج شنبه 13 مهر ۹۶
پایان کلاس ها ﭘﻨـﺞ ﺷﻨﺒـﻪ 14 دی ﻣﺎه ۹۷
امتحانات پایانی شنبه 16 دی تا پنج شنبه 28 دی ۹۷