رشته های دانشگاه

ردیف رشته تحصیلی مقطع تحصیلی گروه آموزشی کد رشته چارت رشته
1 آموزش دینی و عربی کاردانی ناپیوسته 20207
2 آموزش زبان و ادبیات فارسی کاردانی ناپیوسته 20123
3 آموزش و پرورش ابتدایی کاردانی ناپیوسته 20571
4 آموزش و پرورش ابتدایی کارشناسی ناپیوسته 20627
5 الکتروتکنیک – برق صنعتی کاردانی پیوسته 40130
6 الکترونیک عمومی کاردانی پیوسته 40116
7 پرستاری کارشناسی 10401
8 تاسیسات تهویه مطبوع کاردانی پیوسته 40628
9 تربیت معلم آموزش علوم تجربی کاردانی ناپیوسته 30539
10 حسابداری کاردانی پیوسته 21301
11 حسابداری کاردانی ناپیوسته 21380
12 حسابداری کارشناسی ناپیوسته 21301
13 دامپزشکی کاردانی ناپیوسته 10501
14 زبان و ادبیات فارسی کارشناسی 20101
15 زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد علوم انسانی 20101
16 زبان و ادبیات فارسی دکتری علوم انسانی 20101 دریافت
17 زبان و ادبیات فارسی - ادبیات پایداری کارشناسی ارشد علوم انسانی 20115
18 ساخت و تولید – ماشین ابزار کاردانی پیوسته 40630
19 ساخت و تولید- قالبسازی کاردانی پیوسته 40629
20 ساختمان – کارهای عمومی کاردانی پیوسته 40427 دریافت
21 شناسایی و مبارزه با علف های هرز کارشناسی ارشد کشاورزی 50648
22 صنایع پلاستیک کاردانی ناپیوسته 70137
23 صنایع شیمیایی کاردانی پیوسته 40217
24 علوم قرآن و حدیث کارشناسی 20429
25 علوم مهندسی آب کارشناسی 50397
26 علوم و مهندسی صنایع غذایی کارشناسی 50422
27 کاردان تکنولوژی ماشین های کشاورزی کاردانی ناپیوسته 50441
28 کاردان فنی برق الکترونیک کاردانی ناپیوسته 40559
29 کاردان فنی برق و تاسیسات کاردانی ناپیوسته 40061
30 کاردان فنی تاسیسات تهویه و تبرید کاردانی ناپیوسته 40583
31 کاردان فنی قدرت کاردانی ناپیوسته 40060
32 کاردان فنی کارهای عمومی ساختمان کاردانی ناپیوسته 40423
33 کاردانی تکنولوژی آبیاری کاردانی ناپیوسته 50435
34 کاردانی تولیدات گیاهی کاردانی ناپیوسته 50437
35 کاردانی سخت افزار کامپیوتر کاردانی ناپیوسته 70149
36 کاردانی نرم افزار کامپیوتر کاردانی ناپیوسته 70148
37 ماشین های کشاورزی کاردانی ناپیوسته 50255
38 مدیریت بازرگانی کارشناسی 21207
39 مدیریت مالی کارشناسی 21245
40 مربی بهداشت مدارس کاردانی پیوسته 10707
41 مکانسین ماشینهای کشاورزی کاردانی ناپیوسته 70135
42 مکانیسین ماشین های کشاورزی کاردانی پیوسته 50252 دریافت
43 مکانیک خودرو کاردانی پیوسته 40626
44 مهندسی آبیاری کارشناسی ناپیوسته 50301
45 مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته 70402 دریافت
46 مهندسی تکنولوژی برق کارشناسی ناپیوسته 40143
47 مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید کارشناسی ناپیوسته 40659
48 مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی کارشناسی ناپیوسته 40251
49 مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو کارشناسی ناپیوسته 40657 دریافت
50 مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر کارشناسی ناپیوسته 41013 دریافت
51 مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی کارشناسی 50169
52 مهندسی تولیدات گیاهی کارشناسی ناپیوسته 50305
53 مهندسی رباتیک کارشناسی 41016
54 مهندسی زراعت کارشناسی ارشد کشاورزی 50175
55 مهندسی عمران کارشناسی 40401 دریافت
56 مهندسی عمران - آب و سازه های هیدرولیکی کارشناسی ارشد فنی و مهندسی 70416 دریافت
57 مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد فنی و مهندسی 40471 دریافت
58 مهندسی کامپیوتر کارشناسی 41054
59 مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد فنی و مهندسی 41044 دریافت
60 مهندسی ماشین های کشاورزی کارشناسی ناپیوسته 50303
61 مهندسی مکاترونیک کارشناسی ارشد فنی و مهندسی 40632 دریافت
62 مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - انرژی کارشناسی ارشد کشاورزی 50298 دریافت
63 مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - بازیافت و مدیریت پسماند کارشناسی ارشد کشاورزی 50299 دریافت
64 مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - مدیریت و تحلیل سامانه ها کارشناسی ارشد کشاورزی 50300 دریافت
65 مهندسی مکانیک کارشناسی 40675
66 مهندسی مکانیک بیوسیستم کارشناسی 50395
67 مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدید پذیر کارشناسی ارشد کشاورزی 50389 دریافت
68 مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدید پذیر دکتری کشاورزی و منابع طبیعی 50389 دریافت
69 مهندسی مکانیک بیوسیستم - طراحی و ساخت کارشناسی ارشد کشاورزی 50388 دریافت
70 مهندسی مکانیک بیوسیستم - فناوری پس از برداشت کارشناسی ارشد کشاورزی 50390 دریافت
71 نرم افزار کامپیوتر کاردانی پیوسته 41052 دریافت