ثبت نام بدون آزمون
ثبت نام بدون آزمون
ثبت نام بدون آزمون
ثبت نام بدون آزمون
ثبت نام بدون آزمون
ثبت نام بدون آزمون
ثبت نام بدون آزمون
ثبت نام بدون آزمون

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 99-1398

انتخاب واحد شنبه 9 شهریور تا پنج شنبه ۲۱ شهریور ماه ۹8
شروع كلاسها شنبه ۲3 شهریور ۹8
حذف و اضافه شنبه 6 مهر تا پنجشنبه ۱1 مهر ماه ۹8
امتحانات میان ترم شنبه 2 آذر تا سه شنبه 12 آذر ماه 98
پایان کلاس ها پنجشنبه 12 دی ماه ۹8
امتحانات پایانی شنبه ۱4 دی تا پنجشنبه ۲6 دی ماه ۹8