ثبت نام بدون آزمون
ثبت نام بدون آزمون

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 99-1398

انتخاب واحد شنبه 9 شهریور تا پنج شنبه ۲۱ شهریور ماه ۹8
شروع كلاسها شنبه ۲3 شهریور ۹8
حذف و اضافه شنبه 6 مهر تا پنجشنبه ۱1 مهر ماه ۹8
امتحانات میان ترم شنبه 2 آذر تا سه شنبه 12 آذر ماه 98
پایان کلاس ها پنجشنبه 12 دی ماه ۹8
امتحانات پایانی شنبه ۱4 دی تا پنجشنبه ۲6 دی ماه ۹8