آموزش

اداره امور آموزشی

  • شرح وظایف:

    نظارت بر اجرای مقررات و آئین نامه ها وسرفصل دروس و دستورالعملهای آموزشی

  • پاسخ گوئی به کلیه مکاتباتی که در زمینه امور آموزشی از دبیرخانه، سازمان مرکزی دانشگاه و یا سایر واحدها ارجاع داده می شود

  • نظارت بر برنامه زمان بندی انتخاب واحد وکلاس بندی در ابتدای هر نیمسال تحصیلی

  • نظارت بر انجام کلیه امور مربوط به ثبت نام دانشجویان جدید الورود از قبیل احراز هویت، بررسی مدارک تحصیلی تشکیل پرونده و در نهایت هدایت آنان برای انتخاب واحد

  • نظارت بر امتحانات

  • تشکیل شوراهای آموزشی به صورت هفنتگی درطول هرنیمسال تحصیلی

  • انجام سایر اموری که به آموزش دانشگاه ارجاع داده می شود