ریاست

اداره امور حراست

نظارت و کنترل دقیق در قالب رعایت مقررات حفاظت فیزیکی و طبقه بندی و ثبت اسناد محرمانه و ارتباط با مراجع قانونی و هماهنگی با انتظامات و بخش اداری و پاسخ به استعلامهای محرمانه از مهمترین وظایف این بخش است.