ریاست

دفتر ریاست و روابط عمومی

روابط عمومی با توجه به سابقه تشکیلاتی و تعاریفی که از آن بعمل آمده محدوده فعالیت آن بسیار وسیع و بعنوان یک راهکار مدیریتی که میتواند تحقق اهداف سازمان را تسریع بخشد شکل گرفته است.
در دنیای امروز روابط عمومی ها به عنوان عناصر قوی در ارزیابی و تقویت برنامه ها و پیشبرد اهداف سازمانها تلقی میگردند.
روابط عمومی هنرش این است که بتواند امکانات و شرایط محیط بیرونی را تشخیص دهد و آنان را با امکانات درون سازمان پیوند دهد و اجرای فرامین درون سازمانی را تسهیل نماید و در نهایت ارتباط سازمان را با بیرون از آن, بدرستی برقرار سازد.