تقویم آموزشی نیمسال تابستان سال تحصیلی 98-1397

انتخاب واحد شنبه 8 تیر تا پنجشنبه 13 تیر ماه 98
شروع كلاسها شنبه15 تیر 98
حذف و اضافه -
پایان کلاس ها پنجشنبه 24 مرداد ماه 98
امتحانات پایانی شنبه 26 مرداد تا پنجشنبه 31 مرداد ماه 98

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 98-1397

انتخاب واحد شنبه 6 بهمن تا پنجشنبه 11 بهمن ماه ۹۷
شروع كلاسها شنبه 13 بهمن ۹۷
حذف و اضافه شنبه27 بهمن تا پنجشنبه 2 اسفند ماه ۹۷
پایان کلاس ها پنجشنبه 23 خرداد ماه 98
امتحانات پایانی شنبه 25 خرداد تا پنجشنبه 6 تیرماه 98

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

انتخاب واحد شنبه ۱۰ شهریور تا چهار شنبه ۲۱ شهریور ماه ۹۷
شروع كلاسها شنبه ۲۴ شهریور ۹۷
حذف و اضافه شنبه ۷ مهر تا پنجشنبه ۱۲ مهر ماه ۹۷
پایان کلاس ها پنجشنبه ۱۳ دی ماه ۹۷
امتحانات پایانی شنبه ۱۵ دی تا پنجشنبه ۲۷ دی ماه ۹۷

تقویم آموزشی نیمسال تابستان سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

انتخاب واحد ﺷﻨﺒـﻪ 16 تیر تا پنج شنبه 21 تیر 97
شروع كلاسها شنبه 23 تیر ماه 97
حذف و اضافه -
پایان کلاس ها ﭘﻨـﺞ ﺷﻨﺒـﻪ 1 شهریور ﻣﺎه ۹۷
امتحانات پایانی شنبه 3 شهریور تا پنج شنبه 8 شهریور ۹۷

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

انتخاب واحد ﺷﻨﺒـﻪ ۷ بهمن تا پنج شنبه ۱۲ بهمن ۹۶
شروع كلاسها شنبه ۱۴ بهمن ماه ۹۶
حذف و اضافه شنبه ۲۸ بهمن تا پنج شنبه ۳ اسفند ۹۶
پایان کلاس ها ﭘﻨـﺞ ﺷﻨﺒـﻪ ۲۴ خرداد ﻣﺎه ۹۷
امتحانات پایانی یکشنبه ۲۷ خرداد تا پنج شنبه ۷ تیر ۹۷

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

انتخاب واحد یکشنبه 12 شهریور تا چهارشنبه 22 شهریور ۹۶
شروع كلاسها شنبه 25 شهریور ماه ۹۶
حذف و اضافه دوشنبه 10 مهر تا پنج شنبه 13 مهر ۹۶
پایان کلاس ها ﭘﻨـﺞ ﺷﻨﺒـﻪ 14 دی ﻣﺎه ۹۷
امتحانات پایانی شنبه 16 دی تا پنج شنبه 28 دی ۹۷