رشته های دانشگاه

ردیف رشته تحصیلی مقطع تحصیلی گروه آموزشی کد رشته چارت رشته
1 مربی بهداشت مدارس کاردانی پیوسته 10707 دریافت
2 حسابداری کاردانی پیوسته 21301
3 الکترونیک عمومی کاردانی پیوسته 40116
4 الکتروتکنیک – برق صنعتی کاردانی پیوسته 40130
5 صنایع شیمیایی کاردانی پیوسته 40217
6 ساختمان – کارهای عمومی کاردانی پیوسته 40427 دریافت
7 مکانیک خودرو کاردانی پیوسته 40626
8 تاسیسات تهویه مطبوع کاردانی پیوسته 40628
9 ساخت و تولید- قالبسازی کاردانی پیوسته 40629
10 ساخت و تولید – ماشین ابزار کاردانی پیوسته 40630
11 نرم افزار کامپیوتر کاردانی پیوسته 41052 دریافت
12 مکانیسین ماشین های کشاورزی کاردانی پیوسته 50252 دریافت
13 دامپزشکی کاردانی ناپیوسته 10501
14 آموزش زبان و ادبیات فارسی کاردانی ناپیوسته 20123
15 آموزش دینی و عربی کاردانی ناپیوسته 20207
16 آموزش و پرورش ابتدایی کاردانی ناپیوسته 20571 دریافت
17 حسابداری کاردانی ناپیوسته 21380
18 تربیت معلم آموزش علوم تجربی کاردانی ناپیوسته 30539
19 کاردان فنی قدرت کاردانی ناپیوسته 40060
20 کاردان فنی برق و تاسیسات کاردانی ناپیوسته 40061
21 صنایع پلاستیک کاردانی ناپیوسته 70137
22 کاردانی سخت افزار کامپیوتر کاردانی ناپیوسته 70149
23 کاردان فنی کارهای عمومی ساختمان کاردانی ناپیوسته 40423
24 کاردان فنی برق الکترونیک کاردانی ناپیوسته 40559
25 کاردان فنی تاسیسات تهویه و تبرید کاردانی ناپیوسته 40583
26 ماشین های کشاورزی کاردانی ناپیوسته 50255
27 کاردانی تکنولوژی آبیاری کاردانی ناپیوسته 50435
28 کاردانی تولیدات گیاهی کاردانی ناپیوسته 50437
29 کاردان تکنولوژی ماشین های کشاورزی کاردانی ناپیوسته 50441
30 مکانسین ماشینهای کشاورزی کاردانی ناپیوسته 70135
31 کاردانی نرم افزار کامپیوتر کاردانی ناپیوسته 70148
32 پرستاری کارشناسی 10401
33 زبان و ادبیات فارسی کارشناسی 20101
34 علوم قرآن و حدیث کارشناسی 20429
35 مدیریت بازرگانی کارشناسی 21207
36 مهندسی رباتیک کارشناسی 41016
37 مهندسی کامپیوتر کارشناسی 41054
38 مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی کارشناسی 50169
39 مدیریت مالی کارشناسی 21245
40 مهندسی عمران کارشناسی 40401 دریافت
41 مهندسی مکانیک کارشناسی 40675
42 مهندسی مکانیک بیوسیستم کارشناسی 50395
43 علوم مهندسی آب کارشناسی 50397
44 علوم و مهندسی صنایع غذایی کارشناسی 50422
45 آموزش و پرورش ابتدایی کارشناسی ناپیوسته 20627 دریافت
46 مهندسی تکنولوژی برق کارشناسی ناپیوسته 40143
47 مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو کارشناسی ناپیوسته 40657 دریافت
48 مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر کارشناسی ناپیوسته 41013 دریافت
49 مهندسی ماشین های کشاورزی کارشناسی ناپیوسته 50303
50 مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته 70402 دریافت
51 حسابداری کارشناسی ناپیوسته 21301
52 مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی کارشناسی ناپیوسته 40251
53 مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید کارشناسی ناپیوسته 40659
54 مهندسی آبیاری کارشناسی ناپیوسته 50301
55 مهندسی تولیدات گیاهی کارشناسی ناپیوسته 50305
56 زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد علوم انسانی 20101
57 زبان و ادبیات فارسی - ادبیات پایداری کارشناسی ارشد علوم انسانی 20115
58 مهندسی مکاترونیک کارشناسی ارشد فنی و مهندسی 40632 دریافت
59 مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد فنی و مهندسی 40471 دریافت
60 مهندسی عمران - آب و سازه های هیدرولیکی کارشناسی ارشد فنی و مهندسی 70416 دریافت
61 مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد فنی و مهندسی 41044 دریافت
62 مهندسی زراعت کارشناسی ارشد کشاورزی 50175
63 مهندسی مکانیک بیوسیستم - طراحی و ساخت کارشناسی ارشد کشاورزی 50388 دریافت
64 مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدید پذیر کارشناسی ارشد کشاورزی 50389 دریافت
65 مهندسی مکانیک بیوسیستم - فناوری پس از برداشت کارشناسی ارشد کشاورزی 50390 دریافت
66 مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - انرژی کارشناسی ارشد کشاورزی 50298 دریافت
67 مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - بازیافت و مدیریت پسماند کارشناسی ارشد کشاورزی 50299 دریافت
68 مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - مدیریت و تحلیل سامانه ها کارشناسی ارشد کشاورزی 50300 دریافت
69 شناسایی و مبارزه با علف های هرز کارشناسی ارشد کشاورزی 50648
70 زبان و ادبیات فارسی دکتری علوم انسانی 20101 دریافت
71 مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدید پذیر دکتری کشاورزی و منابع طبیعی 50389 دریافت
72 اگروتكنولوژي - علوم علف هاي هرز کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 50669 دریافت
73 اگروتكنولوژي - فيزيولوژي گياهان زراعي کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 50670 دریافت