رشته های دانشگاه

ردیف رشته تحصیلی مقطع تحصیلی گروه آموزشی کد رشته چارت رشته
1 مربی بهداشت مدارس کاردانی پیوسته 10707 دریافت
2 ساختمان – کارهای عمومی کاردانی پیوسته 40427 دریافت
3 نرم افزار کامپیوتر کاردانی پیوسته 41052 دریافت
4 مکانیسین ماشین های کشاورزی کاردانی پیوسته 50252 دریافت
5 آموزش زبان و ادبیات فارسی کاردانی ناپیوسته 20123
6 آموزش دینی و عربی کاردانی ناپیوسته 20207
7 آموزش و پرورش ابتدایی کاردانی ناپیوسته 20571 دریافت
8 پرستاری کارشناسی 10401
9 مهندسی عمران کارشناسی 40401 دریافت
10 آموزش و پرورش ابتدایی کارشناسی ناپیوسته 20627 دریافت
11 مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو کارشناسی ناپیوسته 40657 دریافت
12 مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر کارشناسی ناپیوسته 41013 دریافت
13 مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته 70402 دریافت
14 حسابداری کاردانی پیوسته 21301
15 الکترونیک عمومی کاردانی پیوسته 40116
16 الکتروتکنیک – برق صنعتی کاردانی پیوسته 40130
17 صنایع شیمیایی کاردانی پیوسته 40217
18 مکانیک خودرو کاردانی پیوسته 40626
19 تاسیسات تهویه مطبوع کاردانی پیوسته 40628
20 ساخت و تولید- قالبسازی کاردانی پیوسته 40629
21 ساخت و تولید – ماشین ابزار کاردانی پیوسته 40630
22 دامپزشکی کاردانی ناپیوسته 10501
23 حسابداری کاردانی ناپیوسته 21380
24 تربیت معلم آموزش علوم تجربی کاردانی ناپیوسته 30539
25 کاردان فنی قدرت کاردانی ناپیوسته 40060
26 کاردان فنی برق و تاسیسات کاردانی ناپیوسته 40061
27 صنایع پلاستیک کاردانی ناپیوسته 70137
28 کاردانی سخت افزار کامپیوتر کاردانی ناپیوسته 70149
29 کاردان فنی کارهای عمومی ساختمان کاردانی ناپیوسته 40423
30 کاردان فنی برق الکترونیک کاردانی ناپیوسته 40559
31 کاردان فنی تاسیسات تهویه و تبرید کاردانی ناپیوسته 40583
32 ماشین های کشاورزی کاردانی ناپیوسته 50255
33 کاردانی تکنولوژی آبیاری کاردانی ناپیوسته 50435
34 کاردانی تولیدات گیاهی کاردانی ناپیوسته 50437
35 کاردان تکنولوژی ماشین های کشاورزی کاردانی ناپیوسته 50441
36 مکانسین ماشینهای کشاورزی کاردانی ناپیوسته 70135
37 کاردانی نرم افزار کامپیوتر کاردانی ناپیوسته 70148
38 زبان و ادبیات فارسی کارشناسی 20101
39 علوم قرآن و حدیث کارشناسی 20429
40 مدیریت بازرگانی کارشناسی 21207
41 مهندسی رباتیک کارشناسی 41016
42 مهندسی کامپیوتر کارشناسی 41054
43 مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی کارشناسی 50169
44 مدیریت مالی کارشناسی 21245
45 مهندسی مکانیک کارشناسی 40675
46 مهندسی مکانیک بیوسیستم کارشناسی 50395
47 علوم مهندسی آب کارشناسی 50397
48 علوم و مهندسی صنایع غذایی کارشناسی 50422
49 مهندسی تکنولوژی برق کارشناسی ناپیوسته 40143
50 مهندسی ماشین های کشاورزی کارشناسی ناپیوسته 50303
51 حسابداری کارشناسی ناپیوسته 21301
52 مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی کارشناسی ناپیوسته 40251
53 مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید کارشناسی ناپیوسته 40659
54 مهندسی آبیاری کارشناسی ناپیوسته 50301
55 مهندسی تولیدات گیاهی کارشناسی ناپیوسته 50305
56 زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد علوم انسانی 20101
57 زبان و ادبیات فارسی - ادبیات پایداری کارشناسی ارشد علوم انسانی 20115
58 زبان و ادبیات فارسی دکتری علوم انسانی 20101 دریافت
59 مهندسی مکاترونیک کارشناسی ارشد فنی و مهندسی 40632 دریافت
60 مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد فنی و مهندسی 40471 دریافت
61 مهندسی عمران - آب و سازه های هیدرولیکی کارشناسی ارشد فنی و مهندسی 70416 دریافت
62 مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد فنی و مهندسی 41044 دریافت
63 مهندسی زراعت کارشناسی ارشد کشاورزی 50175
64 مهندسی مکانیک بیوسیستم - طراحی و ساخت کارشناسی ارشد کشاورزی 50388 دریافت
65 مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدید پذیر کارشناسی ارشد کشاورزی 50389 دریافت
66 مهندسی مکانیک بیوسیستم - فناوری پس از برداشت کارشناسی ارشد کشاورزی 50390 دریافت
67 مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - انرژی کارشناسی ارشد کشاورزی 50298 دریافت
68 مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - بازیافت و مدیریت پسماند کارشناسی ارشد کشاورزی 50299 دریافت
69 مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - مدیریت و تحلیل سامانه ها کارشناسی ارشد کشاورزی 50300 دریافت
70 شناسایی و مبارزه با علف های هرز کارشناسی ارشد کشاورزی 50648
71 مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدید پذیر دکتری کشاورزی و منابع طبیعی 50389 دریافت
72 اگروتكنولوژي - علوم علف هاي هرز کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 50669 دریافت
73 اگروتكنولوژي - فيزيولوژي گياهان زراعي کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 50670 دریافت