رشته های دانشگاه

ردیف رشته تحصیلی مقطع تحصیلی گروه آموزشی کد رشته چارت رشته
1 زبان و ادبیات فارسی دکتری علوم انسانی 20101 دریافت
2 مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدید پذیر دکتری کشاورزی و منابع طبیعی 50389 دریافت
3 مربی بهداشت مدارس کاردانی پیوسته 10707 دریافت
4 حسابداری کاردانی پیوسته 21301
5 الکترونیک عمومی کاردانی پیوسته 40116
6 الکتروتکنیک – برق صنعتی کاردانی پیوسته 40130
7 صنایع شیمیایی کاردانی پیوسته 40217
8 ساختمان – کارهای عمومی کاردانی پیوسته 40427 دریافت
9 مکانیک خودرو کاردانی پیوسته 40626
10 تاسیسات تهویه مطبوع کاردانی پیوسته 40628
11 ساخت و تولید- قالبسازی کاردانی پیوسته 40629
12 ساخت و تولید – ماشین ابزار کاردانی پیوسته 40630
13 نرم افزار کامپیوتر کاردانی پیوسته 41052 دریافت
14 مکانیسین ماشین های کشاورزی کاردانی پیوسته 50252 دریافت
15 دامپزشکی کاردانی ناپیوسته 10501
16 آموزش زبان و ادبیات فارسی کاردانی ناپیوسته 20123
17 آموزش دینی و عربی کاردانی ناپیوسته 20207
18 آموزش و پرورش ابتدایی کاردانی ناپیوسته 20571 دریافت
19 حسابداری کاردانی ناپیوسته 21380
20 تربیت معلم آموزش علوم تجربی کاردانی ناپیوسته 30539
21 کاردان فنی قدرت کاردانی ناپیوسته 40060
22 کاردان فنی برق و تاسیسات کاردانی ناپیوسته 40061
23 صنایع پلاستیک کاردانی ناپیوسته 70137
24 کاردانی سخت افزار کامپیوتر کاردانی ناپیوسته 70149
25 کاردان فنی کارهای عمومی ساختمان کاردانی ناپیوسته 40423
26 کاردان فنی برق الکترونیک کاردانی ناپیوسته 40559
27 کاردان فنی تاسیسات تهویه و تبرید کاردانی ناپیوسته 40583
28 ماشین های کشاورزی کاردانی ناپیوسته 50255
29 کاردانی تکنولوژی آبیاری کاردانی ناپیوسته 50435
30 کاردانی تولیدات گیاهی کاردانی ناپیوسته 50437
31 کاردان تکنولوژی ماشین های کشاورزی کاردانی ناپیوسته 50441
32 مکانسین ماشینهای کشاورزی کاردانی ناپیوسته 70135
33 کاردانی نرم افزار کامپیوتر کاردانی ناپیوسته 70148
34 پرستاری کارشناسی 10401
35 زبان و ادبیات فارسی کارشناسی 20101
36 علوم قرآن و حدیث کارشناسی 20429
37 مدیریت بازرگانی کارشناسی 21207
38 مهندسی رباتیک کارشناسی 41016
39 مهندسی کامپیوتر کارشناسی 41054
40 مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی کارشناسی 50169
41 مدیریت مالی کارشناسی 21245
42 مهندسی عمران کارشناسی 40401 دریافت
43 مهندسی مکانیک کارشناسی 40675
44 مهندسی مکانیک بیوسیستم کارشناسی 50395
45 علوم مهندسی آب کارشناسی 50397
46 علوم و مهندسی صنایع غذایی کارشناسی 50422
47 زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد علوم انسانی 20101
48 زبان و ادبیات فارسی - ادبیات پایداری کارشناسی ارشد علوم انسانی 20115
49 مهندسی مکاترونیک کارشناسی ارشد فنی و مهندسی 40632 دریافت
50 مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد فنی و مهندسی 40471 دریافت
51 مهندسی عمران - آب و سازه های هیدرولیکی کارشناسی ارشد فنی و مهندسی 70416 دریافت
52 مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد فنی و مهندسی 41044 دریافت
53 مهندسی زراعت کارشناسی ارشد کشاورزی 50175
54 مهندسی مکانیک بیوسیستم - طراحی و ساخت کارشناسی ارشد کشاورزی 50388 دریافت
55 مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدید پذیر کارشناسی ارشد کشاورزی 50389 دریافت
56 مهندسی مکانیک بیوسیستم - فناوری پس از برداشت کارشناسی ارشد کشاورزی 50390 دریافت
57 مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - انرژی کارشناسی ارشد کشاورزی 50298 دریافت
58 مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - بازیافت و مدیریت پسماند کارشناسی ارشد کشاورزی 50299 دریافت
59 مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - مدیریت و تحلیل سامانه ها کارشناسی ارشد کشاورزی 50300 دریافت
60 شناسایی و مبارزه با علف های هرز کارشناسی ارشد کشاورزی 50648
61 اگروتكنولوژي - علوم علف هاي هرز کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 50669 دریافت
62 اگروتكنولوژي - فيزيولوژي گياهان زراعي کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 50670 دریافت
63 آموزش و پرورش ابتدایی کارشناسی ناپیوسته 20627 دریافت
64 مهندسی تکنولوژی برق کارشناسی ناپیوسته 40143
65 مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو کارشناسی ناپیوسته 40657 دریافت
66 مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر کارشناسی ناپیوسته 41013 دریافت
67 مهندسی ماشین های کشاورزی کارشناسی ناپیوسته 50303
68 مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته 70402 دریافت
69 حسابداری کارشناسی ناپیوسته 21301
70 مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی کارشناسی ناپیوسته 40251
71 مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید کارشناسی ناپیوسته 40659
72 مهندسی آبیاری کارشناسی ناپیوسته 50301
73 مهندسی تولیدات گیاهی کارشناسی ناپیوسته 50305