رشته های دانشگاه

ردیف رشته تحصیلی مقطع تحصیلی گروه آموزشی کد رشته چارت رشته
1 آموزش دینی و عربی کاردانی ناپیوسته 20207
2 آموزش زبان و ادبیات فارسی کاردانی ناپیوسته 20123
3 آموزش و پرورش ابتدایی کاردانی ناپیوسته 20571 دریافت
4 آموزش و پرورش ابتدایی کارشناسی ناپیوسته 20627 دریافت
5 اگروتكنولوژي - علوم علف هاي هرز کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 50669 دریافت
6 اگروتكنولوژي - فيزيولوژي گياهان زراعي کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 50670 دریافت
7 الکتروتکنیک – برق صنعتی کاردانی پیوسته 40130
8 الکترونیک عمومی کاردانی پیوسته 40116
9 پرستاری کارشناسی 10401
10 تاسیسات تهویه مطبوع کاردانی پیوسته 40628
11 تربیت معلم آموزش علوم تجربی کاردانی ناپیوسته 30539
12 حسابداری کاردانی پیوسته 21301
13 حسابداری کاردانی ناپیوسته 21380
14 حسابداری کارشناسی ناپیوسته 21301
15 دامپزشکی کاردانی ناپیوسته 10501
16 زبان و ادبیات فارسی کارشناسی 20101
17 زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد علوم انسانی 20101
18 زبان و ادبیات فارسی دکتری علوم انسانی 20101 دریافت
19 زبان و ادبیات فارسی - ادبیات پایداری کارشناسی ارشد علوم انسانی 20115
20 ساخت و تولید – ماشین ابزار کاردانی پیوسته 40630
21 ساخت و تولید- قالبسازی کاردانی پیوسته 40629
22 ساختمان – کارهای عمومی کاردانی پیوسته 40427 دریافت
23 شناسایی و مبارزه با علف های هرز کارشناسی ارشد کشاورزی 50648
24 صنایع پلاستیک کاردانی ناپیوسته 70137
25 صنایع شیمیایی کاردانی پیوسته 40217
26 علوم قرآن و حدیث کارشناسی 20429
27 علوم مهندسی آب کارشناسی 50397
28 علوم و مهندسی صنایع غذایی کارشناسی 50422
29 کاردان تکنولوژی ماشین های کشاورزی کاردانی ناپیوسته 50441
30 کاردان فنی برق الکترونیک کاردانی ناپیوسته 40559
31 کاردان فنی برق و تاسیسات کاردانی ناپیوسته 40061
32 کاردان فنی تاسیسات تهویه و تبرید کاردانی ناپیوسته 40583
33 کاردان فنی قدرت کاردانی ناپیوسته 40060
34 کاردان فنی کارهای عمومی ساختمان کاردانی ناپیوسته 40423
35 کاردانی تکنولوژی آبیاری کاردانی ناپیوسته 50435
36 کاردانی تولیدات گیاهی کاردانی ناپیوسته 50437
37 کاردانی سخت افزار کامپیوتر کاردانی ناپیوسته 70149
38 کاردانی نرم افزار کامپیوتر کاردانی ناپیوسته 70148
39 ماشین های کشاورزی کاردانی ناپیوسته 50255
40 مدیریت بازرگانی کارشناسی 21207
41 مدیریت مالی کارشناسی 21245
42 مربی بهداشت مدارس کاردانی پیوسته 10707 دریافت
43 مکانسین ماشینهای کشاورزی کاردانی ناپیوسته 70135
44 مکانیسین ماشین های کشاورزی کاردانی پیوسته 50252 دریافت
45 مکانیک خودرو کاردانی پیوسته 40626
46 مهندسی آبیاری کارشناسی ناپیوسته 50301
47 مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته 70402 دریافت
48 مهندسی تکنولوژی برق کارشناسی ناپیوسته 40143
49 مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید کارشناسی ناپیوسته 40659
50 مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی کارشناسی ناپیوسته 40251
51 مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو کارشناسی ناپیوسته 40657 دریافت
52 مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر کارشناسی ناپیوسته 41013 دریافت
53 مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی کارشناسی 50169
54 مهندسی تولیدات گیاهی کارشناسی ناپیوسته 50305
55 مهندسی رباتیک کارشناسی 41016
56 مهندسی زراعت کارشناسی ارشد کشاورزی 50175
57 مهندسی عمران کارشناسی 40401 دریافت
58 مهندسی عمران - آب و سازه های هیدرولیکی کارشناسی ارشد فنی و مهندسی 70416 دریافت
59 مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد فنی و مهندسی 40471 دریافت
60 مهندسی کامپیوتر کارشناسی 41054
61 مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد فنی و مهندسی 41044 دریافت
62 مهندسی ماشین های کشاورزی کارشناسی ناپیوسته 50303
63 مهندسی مکاترونیک کارشناسی ارشد فنی و مهندسی 40632 دریافت
64 مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - انرژی کارشناسی ارشد کشاورزی 50298 دریافت
65 مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - بازیافت و مدیریت پسماند کارشناسی ارشد کشاورزی 50299 دریافت
66 مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - مدیریت و تحلیل سامانه ها کارشناسی ارشد کشاورزی 50300 دریافت
67 مهندسی مکانیک کارشناسی 40675
68 مهندسی مکانیک بیوسیستم کارشناسی 50395
69 مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدید پذیر کارشناسی ارشد کشاورزی 50389 دریافت
70 مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدید پذیر دکتری کشاورزی و منابع طبیعی 50389 دریافت
71 مهندسی مکانیک بیوسیستم - طراحی و ساخت کارشناسی ارشد کشاورزی 50388 دریافت
72 مهندسی مکانیک بیوسیستم - فناوری پس از برداشت کارشناسی ارشد کشاورزی 50390 دریافت
73 نرم افزار کامپیوتر کاردانی پیوسته 41052 دریافت