گروه علوم پزشکی (پرستاری)

اعضای هیئت علمی گروه پرستاری

 

 • الهام خوشاب
  • کارشناس ارشد گرایش آموزش پرستاری سلامت جامعه
  • Khooshab26@gmail.com    

 

 • شیرین رهنما

 

 • فاطمه هاشمی
  • کارشناس ارشد گرایش آموزش پرستاری کودکان- استادیار

 

 • فرزاد کریمی

 

 • مهرداد راهدان
  • کارشناس ارشد گرایش آموزش پرستاری بهداشت روان
  • Rahdan94@yahoo.com

 

 

فایل pdf رزومه خام