گروه علوم پزشکی (پرستاری)

 

فایل خام COURSE-PLAN

فایل خام LESSON-PLAN

طرح درس های نیمسال اول  99-98

میکروب شناسی                              مدرس  : آرزو توکلی

اصول و فنون پرستاری                     مدرس  :شیرین رهنما

بیوشیمی                                      مدرس  : آرزو توکلی

پرستاری بزرگسالان و سالمندان 1      مدرس  :شیرین رهنما

پرستاری بزرگسالان و سالمندان 2      مدرس  :شیرین رهنما

انگل شناسی                                 مدرس  : آرزو توکلی

طرح درس های نیمسال دوم 98-97

تغذیه و تغذیه درمانی                  مدرس  :شیرین رهنما

پرستاری بزرگسالان و سالمندان (1)         مدرس  :شیرین رهنما

پرستاری بیماری های کودکان           مدرس: الهام خوشاب

پرستاری سلامت فرد و خانواده         مدرس: الهام خوشاب

پرستاری مراقبت های ویژه              مدرس: فرزاد کریمی

فرآیند آموزش به بیمار                  مدرس: مهرداد راهدان

پرستاری بهداشت روان                  مدرس: مهرداد راهدان 

دفترچه ثبت روزانه       کارآموزی پرستاری بیماری های داخلی جراحی 4

مراقبتهای پرستاری در منزل         مدرس  :شیرین رهنما

پرستاری بهداشت مادر و نوزاد          مدرس: الهام خوشاب

پرستاری سلامت جامعه                  مدرس: الهام خوشاب

ایمنی شناسی و ژنتیک                    مدرس :آرزو توکلی

اصول مدیریت خدمات پرستاری        مدرس: الهام خوشاب

مفاهیم پایه پرستاری                     مدرس: مهرداد راهدان 

دفترچه ثبت روزانه       کارآموزی پرستاری بزرگسالان و سالمندان 2

 

طرح درس های قبل از 1397

گروه روان پرستاری

گروه اطفال

گروه بهداشت جامعه

گروه داخلی جراحی

گروه مادران نوزادان

سایر دروس

پرستاری بهداشت روان پرستاری بیماریهای کودکان اپيدميولوژي پرستاری بزرگسالان /سالمندان (1) پرستاري در اختلالات سلامت مادر و نوزاد اصول مدیریت خدمات پرستاری
پرستاری بیماریهای روانی پرستاری کودک سالم پرستاری و بهداشت محیط پرستاری بزرگسالان سالمندان 2 پرستاري بهداشت مادران ونوزادان 1 اصول و مهارت های پرستاري
روانشناسی فردي و اجتماعي   سلامت جامعه پرستاری بزرگسالانسالمندان3   تغذیه و تغذیه درمانی2
    سلامت فرد و خانواده پرستاری در بحران، فوریت ها و حوادث غیرمترقبه   ژنتيک وايمونولوژي
      پرستاری ویژه   کارآموزی اصول و مهارت های پرستاری
      فرآیند آموزش به بیمار   فرایند اموزش بیمار
      پرستاری مراقبت در منزل   کارآموزی و کارورزی بهداشت روان
      مفاهیم پایه پرستاری    
      کارآموزی پرستاری بزرگسالان و سالمندان2