گروه علوم پزشکی (پرستاری)

طرح درس ها

گروه روان پرستاری

گروه اطفال

گروه بهداشت جامعه

گروه داخلی جراحی

گروه مادران نوزادان

سایر دروس

پرستاری بهداشت روان پرستاری بیماریهای کودکان اپيدميولوژي پرستاری بزرگسالان /سالمندان (1) پرستاري در اختلالات سلامت مادر و نوزاد اصول مدیریت خدمات پرستاری
پرستاری بیماریهای روانی پرستاری کودک سالم پرستاری و بهداشت محیط پرستاری بزرگسالان سالمندان 2 پرستاري بهداشت مادران ونوزادان 1 اصول و مهارت های پرستاري
روانشناسی فردي و اجتماعي   سلامت جامعه پرستاری بزرگسالانسالمندان3   تغذیه و تغذیه درمانی2
    سلامت فرد و خانواده پرستاری در بحران، فوریت ها و حوادث غیرمترقبه   ژنتيک وايمونولوژي
      پرستاری ویژه   کارآموزی اصول و مهارت های پرستاری
      فرآیند آموزش به بیمار   فرایند اموزش بیمار
      پرستاری مراقبت در منزل   کارآموزی و کارورزی بهداشت روان
      مفاهیم پایه پرستاری    
      کارآموزی پرستاری بزرگسالان و سالمندان2    

تغذیه و تغذیه درمانی                  مدرس  :شیرین رهنما

مراقبتهای پرستاری در منزل         مدرس  :شیرین رهنما

پرستاری بزرگسالان و سالمندان (1)         مدرس  :شیرین رهنما

پرستاری بهداشت مادر و نوزاد          مدرس: الهام خوشاب

پرستاری بیماری های کودکان           مدرس: الهام خوشاب

پرستاری سلامت جامعه                  مدرس: الهام خوشاب

پرستاری سلامت فرد و خانواده         مدرس: الهام خوشاب

ایمنی شناسی و ژنتیک                    مدرس :آرزو توکلی

پرستاری مراقبت های ویژه              مدرس: فرزاد کریمی

اصول مدیریت خدمات پرستاری        مدرس: الهام خوشاب

فرآیند آموزش به بیمار                  مدرس: مهرداد راهدان

مفاهیم پایه پرستاری                     مدرس: مهرداد راهدان 

پرستاری بهداشت روان                  مدرس: مهرداد راهدان 

دفترچه ثبت روزانه       کارآموزی پرستاری بزرگسالان و سالمندان 2

دفترچه ثبت روزانه       کارآموزی پرستاری بیماری های داخلی جراحی 4