مناقصه ها و مزایده ها

مزایده تالارپذیرایی ورستوران
مزایده تالارپذیرایی ورستوران

دانشگاه آزاداسلامی واحداقلیددرنظرداردتالارپذیرایی ورستوران به همراه مجتمع فرهنگی خودرابه شرکتها و افراد متقاضی واگذارنماید.ازمتقاضیان محترم دعوت میشود جهت دریافت اسنادمزایده به دبیرخانه واحدمراجعه نمایند.

۰۷ آذر ۱۳۹۷
مزایده اجاره سالن ورزشی، بوفه دانشجویی، انتشارات
مزایده اجاره سالن ورزشی، بوفه دانشجویی، انتشارات

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید در نظر دارد نسبت به واگذاری یکجا یا جداگانه فضاهای ذیل به صورت اجاره به مدت یک سال شمسی از طریق مزایده عمومی به شرکتها و افراد واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه به اداره تدا

۲۵ شهریور ۱۳۹۷
مزایده اجاره 50 هکتار از زمین مزرعه
مزایده اجاره 50 هکتار از زمین مزرعه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید در نظر دارد نسبت به اجاره 50 هکتار از زمین مزرعه 150 هکتاری خود واقع در منطقه بادکی که مجهز به سیستم آبیاری بارانی می باشد اقدام نماید.

۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۷