مناقصه ها و مزایده ها

مناقصه حفر یک حلقه چاه عمیق  در مزرعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید
مناقصه حفر یک حلقه چاه عمیق در مزرعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید

دانشگاه آزاد اسلامی واحداقلیددرنظرداردعملیات حفاری یک حلقه چاه عمیق درمزرعه تحقیقاتی خوددرمنطقه بادکی شهرمیان را ازطریق برگزاری مناقصه عمومی به متقاضیان واجدشرایط دارای رتبه واگذارنماید، لذاازکلیه متقاضیان محترم دعوت می نمایدازتاریخ ۰۷/۱۱الی ۰۷/۲۴

۱۴ مهر ۱۴۰۰
مزایده سه دستگاه اتوبوس درون  شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید
مزایده سه دستگاه اتوبوس درون شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید

دانشگاه آزاد اسلامی واحداقلیددرنظرداردنسبت به فروش سه دستگاه اتوبوس درون شهری مستقردرپارکینگ واحد، ازطریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید. لذاازکلیه متقاضیان محترم دعوت می نمایدازتاریخ ۰۷/۱۱الی ۰۷/۲۴جهت بازدیدودریافت وتحویل اسنادمزایده وارائه قیمت پ

۱۴ مهر ۱۴۰۰
مزایده تالارپذیرایی ورستوران
مزایده تالارپذیرایی ورستوران

دانشگاه آزاداسلامی واحداقلیددرنظرداردتالارپذیرایی ورستوران به همراه مجتمع فرهنگی خودرابه شرکتها و افراد متقاضی واگذارنماید.ازمتقاضیان محترم دعوت میشود جهت دریافت اسنادمزایده به دبیرخانه واحدمراجعه نمایند.

۰۷ آذر ۱۳۹۷
مزایده اجاره سالن ورزشی، بوفه دانشجویی، انتشارات
مزایده اجاره سالن ورزشی، بوفه دانشجویی، انتشارات

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید در نظر دارد نسبت به واگذاری یکجا یا جداگانه فضاهای ذیل به صورت اجاره به مدت یک سال شمسی از طریق مزایده عمومی به شرکتها و افراد واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه به اداره تدا

۲۵ شهریور ۱۳۹۷
مزایده اجاره 50 هکتار از زمین مزرعه
مزایده اجاره 50 هکتار از زمین مزرعه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید در نظر دارد نسبت به اجاره 50 هکتار از زمین مزرعه 150 هکتاری خود واقع در منطقه بادکی که مجهز به سیستم آبیاری بارانی می باشد اقدام نماید.

۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۷