مزایده سه دستگاه اتوبوس درون شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید

۱۴ مهر، ۱۴۰۰
تعداد بازدید: 279
مزایده سه دستگاه اتوبوس درون  شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید

دانشگاه آزاد اسلامی واحداقلیددرنظرداردنسبت به فروش سه دستگاه اتوبوس درون شهری مستقردرپارکینگ واحد، ازطریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید. لذاازکلیه متقاضیان محترم دعوت می نمایدازتاریخ ۰۷/۱۱الی ۰۷/۲۴جهت بازدیدودریافت وتحویل اسنادمزایده وارائه قیمت پیشنهادی خودبه انضمام سپرده شرکت درمزایده به دبیرخانه دانشگاه مراجعه نمایند