مزایده سه دستگاه اتوبوس درون شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید

۱۴ مهر، ۱۴۰۰
تعداد بازدید: 25
مزایده سه دستگاه اتوبوس درون  شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید

دانشگاه آزاد اسلامی واحداقلیددرنظرداردنسبت به فروش سه دستگاه اتوبوس درون شهری مستقردرپارکینگ واحد، ازطریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید. لذاازکلیه متقاضیان محترم دعوت می نمایدازتاریخ ۰۷/۱۱الی ۰۷/۲۴جهت بازدیدودریافت وتحویل اسنادمزایده وارائه قیمت پیشنهادی خودبه انضمام سپرده شرکت درمزایده به دبیرخانه دانشگاه مراجعه نمایند