مناقصه حفر یک حلقه چاه عمیق در مزرعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید

۱۴ مهر، ۱۴۰۰
تعداد بازدید: 273
مناقصه حفر یک حلقه چاه عمیق  در مزرعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید

دانشگاه آزاد اسلامی واحداقلیددرنظرداردعملیات حفاری یک حلقه چاه عمیق درمزرعه تحقیقاتی خوددرمنطقه بادکی شهرمیان را ازطریق برگزاری مناقصه عمومی به متقاضیان واجدشرایط دارای رتبه واگذارنماید، لذاازکلیه متقاضیان محترم دعوت می نمایدازتاریخ ۰۷/۱۱الی ۰۷/۲۴جهت دریافت  اسنادمناقصه  وارائه قیمت پیشنهادی خودبه انضمام سپرده شرکت درمناقصه به دبیرخانه دانشگاه مراجعه نمایند