مناقصه حفر یک حلقه چاه عمیق در مزرعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید

۱۴ مهر، ۱۴۰۰
تعداد بازدید: 24
مناقصه حفر یک حلقه چاه عمیق  در مزرعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید

دانشگاه آزاد اسلامی واحداقلیددرنظرداردعملیات حفاری یک حلقه چاه عمیق درمزرعه تحقیقاتی خوددرمنطقه بادکی شهرمیان را ازطریق برگزاری مناقصه عمومی به متقاضیان واجدشرایط دارای رتبه واگذارنماید، لذاازکلیه متقاضیان محترم دعوت می نمایدازتاریخ ۰۷/۱۱الی ۰۷/۲۴جهت دریافت  اسنادمناقصه  وارائه قیمت پیشنهادی خودبه انضمام سپرده شرکت درمناقصه به دبیرخانه دانشگاه مراجعه نمایند