مزایده اجاره سالن ورزشی، بوفه دانشجویی، انتشارات

۲۵ شهریور، ۱۳۹۷
تعداد بازدید: 3794
مزایده اجاره سالن ورزشی، بوفه دانشجویی، انتشارات

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید در نظر دارد نسبت به واگذاری یکجا یا جداگانه فضاهای ذیل به صورت اجاره به مدت یک سال شمسی از طریق مزایده عمومی به شرکتها و افراد واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه به اداره تدارکات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید مراجعه وحداکثر ده روزکاری پس از تاریخ انتشار آگهی نسبت به ارائه اسناد مزایده اقدام نمایند.

1-سالن ورزشی واقع در مجتمع خوابگاه الزهرا

2-بوفه دانشجوئي واقع در مجتمع اصلی واحد

3-انتشارات دانشجوئي واقع در مجتمع اصلی واحد

4-بوفه دانشجوئي واقع در مجتمع خوابگاه الزهرا

5-انتشارات دانشجوئي واقع در مجتمع خوابگاه الزهرا

سایر شرایط به شرح ذیل می باشد

1-میزان سپرده شرکت در مزایده بند یک مبلغ 15.000.000 ریال و برای سایر بندها جهت شرکت در هر مزایده مبلغ 10.000.000 ریال می باشد که شرکت یا افراد متقاضی می بایست جهت واریز مبلغ سپرده به امور مالی مراجعه و پس از اخذ فیش واریزی به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید اقدام واصل فیش همراه اسناد مزایده ارسال نماید.

2- هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده های  مزایده می باشد.

3-دانشگاه در قبول یا رد پیشنهادها مختار می باشد.

4-سپرده نفر دوم و سوم تا زمان انعقاد قرارداد با نفر اول آزاد نخواهد شد.

5-در صورت انصراف سپرده پرداختی به نفع دانشگاه ضبط خواهد شد.