مزایده تالارپذیرایی ورستوران

۰۷ آذر، ۱۳۹۷
تعداد بازدید: 2863
مزایده تالارپذیرایی ورستوران

دانشگاه آزاداسلامی واحداقلیددرنظرداردتالارپذیرایی ورستوران به همراه مجتمع فرهنگی خودرابه شرکتها و افراد متقاضی واگذارنماید.ازمتقاضیان محترم دعوت میشود جهت دریافت اسنادمزایده به دبیرخانه واحدمراجعه نمایند.